Thế thần toàn thư
Advertisement
Thế thần toàn thư
Thuật ngữ Quy ước tiếng Việt
Airbender Phong nhân
Airbending Phong thuật
Airbending master / master airbender Khí sư
Bender Ngự nhân
Bending / bending arts Ngự thuật
Bending master / master bender Ngự sư
Bloodbender Huyết nhân
Bloodbending Huyết thuật
Bloodbending master / master bloodbender Huyết sư
Cloudbending Vân thuật
Combustionbender Bộc nhân Bạo Nhân
Combustionbending Bộc thuật/ Bạo Thuật
Earthbender Thổ nhân
Earthbending Thổ thuật
Earthbending master / master earthbender Thổ sư
Energybending Năng thuật
Firebender Hỏa nhân
Firebending Hỏa thuật
Firebending master / master firebender Hỏa sư
Healer Trị liệu sĩ Y Sĩ
Healing Trị liệu
Healing master / master healer Trị liệu sư Y Sư
Lavabender Nham nhân
Lavabending Nham thuật
Lightningbending Lôi thuật
Lightning generation Phóng lôi
Lightning redirection Chuyển lôi
Metalbender Kim nhân
Metalbending Kim thuật
Metalbending master / master metalbender Kim sư
Non-bender Thường nhân
Plantbending Mộc thuật
Pro-bender Ngự nhân chuyên nghiệp
Pro-bending Ngự thuật chuyên nghiệp
Sandbender Sa nhân
Sandbending Sa thuật
Spiritbending Linh thuật
Waterbender Thủy nhân
Waterbending Thủy thuật
Waterbending master / master waterbender Thủy sư
Advertisement