25px-Padlock-olive.png 25px-CPrince_Headpiece_Good.png  25px-EarthKingdomEmblem.png

Dai Li (Hán tự: 戴笠, Đới Lạp) là lực lượng hình cảnh ưu tú và bí mật của Ba Sing Se có chức năng bắt giữ, tra khảo và tống giam các phần tử bất đồng chính trị[1]. Tổ chức này được Thế thần Kyoshi thành lập với mục đích ban đầu là "bảo vệ các di sản văn hoá của Ba Sing Se"[2].

Dai Li trở nên biến chất theo thời gian và không còn thực hiện những mục đích tiền đề và nguyện vọng của người sáng lập. Long Feng đã lập ra âm mưu cùng với Dai Li và thống trị Ba Sing Se một cách toàn diện, biến ngôi vị của Thổ vương thành một bù nhìn không hơn không kém[1]. Sự tham nhũng và suy đồi của Dai Li trở nên tệ hại hơn dưới sự chỉ huy của Công chúa Azula, phản bội lòng trung thành với Thổ Quốc, và hiệp trợ Hỏa Quốc trong việc chiếm giữ Ba Sing Se[3][4].

Lịch sử

Nguồn gốc

Âm mưu với Long Feng

Trung thành với Azula

Phương thức, trang bị và kỹ năng

Tam khoa

Tham khảo


Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.