Avatar Wiki
Advertisement
Karte (braun=Republica)

Térkép az Avatar világáról, barna színnel az Egyesült Köztársaság területe van jelölve.

A Nemzetek Egyesült Köztársasága, rövidebb, hétköznapi megnevezéssel Egyesült Köztársaság vagy csak Köztársaság, egy multikulturális, többnemzetiségű ország az Avatar világában. Létrehozói Aang Avatar és Tűz Ura Zuko voltak, akik azt akarták, hogy legyen a földkerekségnek egy olyan területe, ahol a négy nép (Tűz Népe, Föld Királysága, Víz Törzsei és Levegő Nomádjai) tagjai egymás mellett, békében élhetnek, legyenek akár idomárok, akár nem. Fővárosa Köztársaságváros.

Hosszú, nehéz folyamatok vezettek a Köztársaság kialakulásához, melyek a százéves háború lezárulta után kezdődtek el. A háború után Aang és Zuko eltökélték, hogy a háború összes negatív következményét felszámolják. Ennek végrehajtására létrejött a Harmónia Helyreállítási Mozgalom. A mozgalom célul tűzte ki a Tűz Népe összes gyarmatának megszüntetését a Föld Királysága területén. A baj csak az volt, hogy a legrégibb kolóniákat még a százéves háború elején hozták létre, az azóta eltelt évtizedek alatt pedig az ott lakó különféle nemzetek megtanultak egymást elfogadva élni, ezenkívül kötődés is kialakult bennük az otthonuk iránt. A legrégibb gyarmati város Yu Dao volt, ahol gyakori volt a vegyes házasság a Tűz Népe és a Föld Királysága polgárai között. Innen származott az a fiatal lány, Kori Morishita, aki egyszer merényletet kísérelt meg Zuko ellen, mert annyira felháborította a gyarmatok megszüntetésének terve. Miután Korit elfogták, Zuko Yu Daóba látogatott, ahol kérdőre vonta a polgármestert, Kori apját. Ő árulónak bélyegezte az ifjú Tűz Urát, mondván, az még Ozai idejében sem volt jellemző, hogy a Tűz Ura a saját népe ellen dolgozzon. Zuko igazat adott a polgármesternek, főleg azután, hogy felkereste fogva tartott apját, aki meggyőzte arról, hogy a Tűz Urának döntései következménytől függetlenül mindig helyénvalóak. Így aztán Zuko megvonta a támogatását a mozgalomtól alig egy év után. Ez csatározásokhoz vezetett Aanggal, akivel Zuko már megígértette korábban, hogy ha kezd olyanná válni, mint Ozai, akkor végezzen vele. Persze Aangnak semmi kedve nem volt ahhoz, hogy megölje a barátját. Kuei, a Föld Királya is kezdte elveszíteni a türelmét, amikor pedig hírét vette annak, hogy Zuko nem akarja tovább támogatni a mozgalmat, hadsereggel indult Yu Dao felé, hogy kikényszerítse a megállapodás betartását. Erre reagálva viszont Zuko is sereget gyűjtött, hogy megvédje az alattvalóit. A két sereg Yu Dao kapui előtt találkozott, feszülten várakozva, a helyzetet pedig a Yu Daó-i ellenállás és a Föld Királysága-beli szabadságharcosok is tovább élezték. A Tűzhadsereg és a Földhadsereg végül egymásra támadt, és az Avatar Csapatnak kellett beavatkoznia, hogy ne legyen nagyobb ütközet. A harc közben úgy tűnt, Aang be fogja tartani az ígéretét, de csak megijesztette Zukót azzal, hogy Avatar Állapotba került. Miután kivonta őt a csatából, elvitte magával Iroh teaházába, ahol megbeszéltek mindent. Zuko arra jutott, hogy megkeresi eltűnt édesanyját, mert ő a családja jó oldalát képviseli.

Miután a két hadsereg visszavonult, Yu Dao vezetése bejelentette, hogy koalíciós kormány alakult, benne a Tűz Népe és a Föld Királysága polgáraival. Mivel azonban egyre inkább az a meggyőződés alakult ki mindenkiben, hogy a két nép összeolvadásából egy új nép keletkezett, Aang és Zuko úgy döntöttek, hogy az új nép új országot is kíván. Így hát az újabb alapítású gyarmati településeket felszámolták, a régiekből pedig létrehozták az Egyesült Köztársaságot.

Földrajz[]

Az Egyesült Köztársaság szárazföldön a Föld Királyságával határos, annak nyugati területeiből hozták létre annak idején, mivel a Tűz Népe a nyugati partvidéken hozta létre az első gyarmatokat. Tengeren a Tűz Országával határos.

Államforma és berendezkedés[]

Először a négy nép küldötteiből álló tanács kormányzott, de az egyenlőségiek forradalma után ez a testület megszűnt, azóta a Köztársaság államformája elnöki köztársaság, élén egy nem-idomár politikussal, hogy a népesség nagyobb hányadát kitevő nem-idomárok ne érezhessék mellőzve magukat.

Az elnököt négy éves időtartamra választják és egyszer újraválasztható. Ő a hadsereg főparancsnoka, ő a külpolitika kizárólagos meghatározója.

Jogrendszer[]

Mindenkinek joga van az élethez és a magántulajdonhoz, a szabad véleménynyilvánításhoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és védőügyvédhez. Mindezek a jogi intézmények az első demokratikus országgá teszik az Egyesült Köztársaságot az Avatar világában. Az igazságszolgáltatás rendszere szigorú, ám tisztességes. Tilos a köz-és magántulajdon rongálása, a közrend és mások életének veszélyeztetése, különösen szigorúan tilos az önbíráskodás. A véridomítás, mint tisztességtelen harci módszer, évtizedek óta illegális, ennek betiltását még Katara harcolta ki.

Gazdaság[]

A mezőgazdaság nem jellemző ágazat a Köztársaságra, javarészt a Föld Királyságából kap élelmiszert. Csak a halászat jelentős.

Energiagazdaságára a tűzidomárok által működtetett erőművek jellemzőek, ahol villám generálásával állítják elő az elektromos energiát.

Ipara nagyon fejlett, szívesen alkalmazzák a legújabb technológiákat. Ezekben a Jövő Ipara vállalat jár az élen, mely a Sato család tulajdonában áll. Legkelendőbb termékei a gépkocsik (Satomobilok) és a léghajók, melyekkel a rendőrség és a hadsereg legnagyobb beszállítói.

Védelmi rendszer[]

Az Egyesült Köztársaság hadereje, saját nevén az Egyesült Erők, a szárazföldi erőkből, a légierőből és a haditengerészetből áll. Az elnök kizárólagos joga a hadüzenet és a békekötés valamint a haderő feletti rendelkezés, ez megmutatkozott akkor is, amikor Korra az elnök tudta nélkül az Egyesült Erők legfőbb katonai elöljáróját, Iroh tábornokot akarta megkérni arra, hogy avatkozzon be "véletlenül" a Víz Törzsek polgárháborújába. Amikor erről Raiko elnök értesült, azzal fenyegetőzött, hogy hadbíróság elé állítja a tábornokot az elnöki jóváhagyás mellőzéséért.

A haderőt víz-, föld-, tűzidomárok, valamint nem-idomárok vegyesen alkotják. Légidomárok nem találhatók a soraiban, mert a Levegő Nomádjai kultúrájával összeegyeztethetetlen, hogy fegyveresen harcoljanak, fegyveres testületet létrehozzanak vagy abban szolgálatot teljesítsenek.

A haderőn belül különösen a haditengerészet alkot ütőképes csoportot. A légierőt az egyenlőségi forradalom leverése után állították fel a forradalmárokkal vívott harc tapasztalataiból okulva. Szintén az egyenlőségiekkel való harc után döntöttek a mechákkal felszerelt egységek létrehozásáról, ezekkel a Jövő Ipara látja el a hadsereget.

Rendőri ereje az ún. Fémidomár Rendőri Erő, amely elsődlegesen fémidomárokat küld ki járőrszolgálatba, de ennek a szervezetnek is tagja lehet bármelyik nép idomár és nem idomár tagja egyaránt.

Kultúra[]

Az egész országban tetten érhető a négy nép keveredéséből származó multikulturális légkör, a különböző népek tagjai maximálisan tisztelik egymást, és jelen van egyfajta, csak az Egyesült Köztársaságra jellemző életérzés, amelyet a szabadság szeretete, a tudomány és technika vívmányai iránti rajongás, a városi életforma magasztalása jellemez.

Az írott és elektronikus sajtó erőteljesen uralja a mindennapokat, az állami szervek gyakran tartanak sajtótájékoztatókat, ezeket a rádió is közvetíti. A sporteseményeket is követi a rádió, az Idomáraréna mérkőzéseit rendszeresen tudósítják.

Területi viták[]

A meggyilkolt Föld Királynője és utána Kuvira is úgy vélekedett, hogy az Egyesült Köztársaság területe a Föld Királyságához tartozik, ezért nem létezhet tovább. Azzal indokolták álláspontjukat, hogy Aang Avatar és Tűz Ura Zuko az államalapítás idején lehasítottak egy darabot a Föld Királyságából, kihasználva Kuei király gyengeségét, ezért ez a terület jogosan visszakövetelhető. Kuvira erre alapozta hódítása jogosságát, amit a Köztársaság természetesen nem fogadott el. A Kuvira elleni harcban az Egyesült Köztársaság az Avatar Csapat kemény helytállásának köszönhetően sikeresen megvédte szuverenitását.

Advertisement